INFORMACJA F.H.U. RELEW-2 WAWRZYNIAK RENATA
W SPRAWIE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na
jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na
ten temat.

Kto zbiera Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa RELEW-2 Wawrzyniak Renata
41-935 Bytom, ul.Łokietka 17 NIP 626-100-57-49 („Administrator Danych Osobowych”);
tel. +48 32 289 22 83, e-mail kontaktowy: biuro@relew.com
Jakie dane są zbierane?
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu, adresu budowy,numerów NIP lub
PESEL, numeru telefonu, e-mail.

Jaki jest cel zbierania danych?

Państwa dane osobowe są zbierane w celu składania zamówień, realizacji umowy, którą zdecydowali się
Państwo zawrzeć z naszym przedsiębiorstwem. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.b) RODO.
Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług, w tym w szczególności realizacji
zawartych umów i/lub do podjęcia przez nas działań zmierzających do zawarcia takiej umowy, przygotowania
oferty handlowej , jak również w celu umożliwienia nam skontaktowania się z Państwem celem wykonania
usług serwisowych urządzeń .
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.b) RODO.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z
przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu
dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich
Państwa dane osobowe są przekazywane partnerom i podmiotom, których udział jest niezbędny dla realizacji
zawartej z Państwem umowy, w tym, w szczególności podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych
powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.
Państwa dane mogą być również przekazywane organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim
uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowujemy i przetwarzamy przez czas trwania zawartych umów, ich wykonania,
posprzedażowej obsługi ,reklamacji, gwarancji spraw podatkowych i rachunkowych, jak również przez okres
sprawności technicznej zakupionych urządzeń – w celu umożliwienia nam skontaktowania się z Państwem i
wykonania usług serwisowych tychże urządzeń.

Uprawnienia związane z Państwa danymi

Przysługuje Państwu prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia
(prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Dołożymy wszelkich starań, aby realizować
Państwa prawa w najszerszym możliwym zakresie. Informujemy jednak, że ich realizacja może być ograniczona
przez prawnie uzasadniony cel przetwarzania, który stanowi odrębną podstawę przetwarzania zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. f) RODO.
Wszelkie żądania w zakresie określonym powyżej należy zgłaszać bezpośrednio do Administratora Danych
Osobowych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Na przetwarzanie danych mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Niezbędność podania danych

Podanie danych osobowych przez Państwa jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje, że
umowa nie będzie mogła być z Państwem zawarta lub w sytuacji, gdy umowa już została zawarta – nie będzie
mogła być realizowana

Z poważaniem,
F.H.U. RELEW-2
RENATA WAWRZYNIAK – WŁAŚCICIEL